Algemene voorwaarden

leveringsvoorwaarden

artikel 1. toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van materiaalshop.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 1.2 het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van materiaalshop.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door materiaalshop.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

artikel 2. aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van materiaalshop.be zijn vrijblijvend en materiaalshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door materiaalshop.be. materiaalshop.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt materiaalshop.be dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

artikel 3. prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro's inclusief BTW doch exclusief verzendkosten, enkel van toepassing op bestellingen dewelke via Materiaalshop.be verlopen en dus exclusief voor weborders. Voor verzendkosten zie de respectievelijke producten. 3.2 Betaling dient bij aflevering van de goederen te geschieden zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen . 3.3 Betalingen kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verzonden worden. 3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor  voor rekening van de afnemer met minimum van 15% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd over het openstande bedrag. 3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na de melding van de prijsstijging door materiaalshop.be.

artikel 4. levering

4.1 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen. 4.2 Levering van de producten geschiedt tot de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 4.3 De consument heeft het recht de overeenkomst kostenloos en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien niet binnen 30 dagen geleverd wordt.

artikel 5. eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de afgeleverde goederen gaat pas over, indien u alles wat u op grond van enige overeenkomst aan materiaalshop.be verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

artikel 6. reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft materiaalshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen  na aflevering aan materiaalshop te retourneren, niet geldig voor maatwerk. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking en haar inhoud van het product onbeschadigd is, niet is blootgesteld aan een te hoge luchtvochtigheid,of anderszins is blootgesteld aan schadelijke invloeden van buitenaf waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij eventuele terugname die voldoet aan de voorwaarden, worden enkel de goederen terugbetaald.

artikel 7. bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstanden, verminking, vertraging op niet behoorlijk overkomen van bestelling en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en materiaalshop.be, dan wel tussen materiaalshop.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en materiaalshop.be, is materiaalshop.be niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van materiaalshop.be.

artikel 8. overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft materiaalshop.be ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat materiaalshop.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaarbaar zou zijn. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan materiaalshop.be kan worden toegerekend, omdat ij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

artikel 9. garantie

9.1 Opalle gelverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte frabrieksgarantie. 9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie vervallen. 9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de frabrikant kan de garantie doen vervallen.

artikel 10. diversen

10.1 Wanneer door materiaalshop.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat materiaalshop.be deze voorwaarden soepel toepast. 10.2 indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst met materiaalshop.be in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door materiaalshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 10.3 Materiaalshop.be is bevoegd om bij de uitvoering van uw besteling(en) gebruik te maken van derden. 10.4 Daat materiaalshop op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is materiaalshop.be op geen enkele wijze aansprakelijke te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking. 10.5 De door materiaalshop.be geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperartuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding. 10.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarde van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing. 10.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rehter in België.